Search:
Full TermEnglish DefinitionTibetan Definition
Node རླབས་ཚིགས།
Evolution འཕེལ་འགྱུར།
Big crunch རྡིབ་འཁུམས་ཆེན་མོ། རྡིབ་ཆེན། One of three possible end points of the expanding universe according to the Big Bang theory, when the expansion of spacetime initiated at the Big Bang decelerates to a stop and then contracts, causing the universe to collapse. གས་ཐོར་ཆེན་མོ་ལྟར་ན་རྒྱ་སྐྱེད་བཞིན་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཇིག་སྟངས་གསུམ་
Sensory neuron དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་གཟུགས།
Spindle neuron འཕང་མ་ཕྲ་གཟུགས།
Tripolar neuron སྣེ་གསུམ་ཕྲ་གཟུགས།
Angiogenesis ཁྲག་རྩ་གསར་སྐྱེ།
CeL ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞོའི་ལྟེ་ཁུལ་གྱི་གཞོགས་ཆ།
Commensalism གཉིས་མེད་ཁེ་འཐོབ།
Curve fitting གུག་རིས་རན་འཚམས།